Teleton Record Player SystemsTeleton CMS500
Teleton DCP1600
Teleton MC20B
Teleton N2001D
Teleton P3
Teleton S100
Teleton SC400
Teleton TDC1500
Teleton TDC1600
Teleton TMC950
Teleton TRP340
Teleton TRP381
Teleton TRP390 / 850