Ariston Record Player SystemsAriston 1200
Ariston ATT420
Ariston Forte
Ariston Icon
Ariston Q-Deck